وسط ظهر

اين پايين چنبرک زده در خود نشسته ام و زندگيم آن بالا ابروار از سرم می گذرد؛سايه ای نصيب من !

/ 0 نظر / 4 بازدید